ALGEMENE VOORWAARDEN DAMS ZAKELIJKE DIENSTVERLENING ARTIKEL 1. | DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit. 1. Dams: Dams Zakelijke Dienstverlening, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Bellefleurstraat 32, 6515BJ te Nijmegen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 09163292. 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Dams een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. 3. Consument: een wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 4. Overeenkomst: iedere tussen Dams en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Dams zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot het verzorgen van een of meerdere trainingen of opleidingen en/of de verkoop en levering van producten. 5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die tussen Dams en een consument wordt gesloten in het kader van een door Dams georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Dams en de consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval van een consumentenkoop tot stand gekomen middels de webwinkel. Een overeenkomst is aldus geen overeenkomst op afstand indien en voor zover daarbij door Dams geen georganiseerd systeem voor communicatie op afstand wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de consument de contactgegevens van Dams op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een overeenkomst aangaat. 6. Programma: het geheel van cursusdagen dat onderdeel uitmaakt van een training of opleiding. Programma’s kunnen meerdere cursusdagen omvatten, maar ook een enkele cursusdag. 7. Cursusdag: elke in het kader van een programma door Dams aan te bieden en te verzorgen cursusdag op een bepaalde dag, op een bepaald tijdstip. 8. Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die in het kader van de overeenkomst deelneemt aan een programma. 9. Producten: de in het kader van een tussen partijen gesloten koopovereenkomst door Dams te leveren zaken, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen, reddingmaterialen, tassen en koffers. 10. Website/webwinkel: www.resqprotec.com. 11. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Dams en iedere tot stand gekomen overeenkomst. 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Dams worden betrokken. 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN 1. Elk aanbod van Dams (waaronder zijn offertes mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. 2. Kennelijke fouten en vergissingen in een aanbod van Dams, binden hem niet. Druk- en zetfouten, onder meer op de website, worden voorbehouden. 3. Iedere overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Dams, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand. 4. In geval de overeenkomst middels de webwinkel wordt gesloten, wordt de totstandkoming daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail aan de wederpartij bevestigd. 5. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst. ARTIKEL 4. | UITVOERING VAN PROGRAMMA’S 1. Voor zover de overeenkomst niet uitdrukkelijk in de locatie van uitvoering van het overeengekomen programma voorziet, dient het programma te worden gevolgd op de daartoe door Dams aangewezen locatie. 2. Indien uitvoering aan het programma wordt gegeven op locatie van de wederpartij of een andere door haar aangewezen en tussen partijen overeengekomen locatie, dient de wederpartij zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de deugdelijke uitvoering van de overeenkomst. In het bijzonder dient de wederpartij er voor zorg te dragen dat: – de door Dams tewerkgestelde personen op het overeengekomen tijdstip tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgen en zij het programma ongestoord kunnen verzorgen; – de plaats van uitvoering geschikt is voor de uitvoering van het programma, alsook voor de opstelling van alle eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken; – alle veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van het programma worden gehandhaafd. 3. Indien uitvoering aan het programma wordt gegeven op locatie van de wederpartij of een andere door haar aangewezen en tussen partijen overeengekomen locatie, dienen de door Dams tewerkgestelde personen kosteloos gebruik te kunnen maken van alle in redelijkheid door hen gewenste zaken en voorzieningen op de locatie van uitvoering van het programma. 4. Indien uitvoering aan het programma wordt gegeven op locatie van de wederpartij of een andere door haar aangewezen en tussen partijen overeengekomen locatie, staat de wederpartij in voor de tijdige verkrijging van eventueel benodigde goedkeuringen van overheidswege en/of andere derden. De wederpartij vrijwaart Dams van alle aanspraken (van derden) wegens het ontbreken daarvan. 5. De wederpartij staat ervoor in dat alle door haar bij het programma betrokken deelnemers tijdig aanwezig zijn vóór de aanvang van de cursusdag(en). 6. Dams is te allen tijde gerechtigd derden bij de uitvoering van het programma te betrekken, zoals externe instructeurs. De toepasselijkheid van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Dams is voorts steeds gerechtigd aangewezen instructeurs te vervangen. 7. Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van eventuele derden die Dams bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen tevens deze derden, voor zover het recht op nakoming daarvan naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Dams, jegens de wederpartij een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden als ware zij zelf partij bij de overeenkomst. ARTIKEL 5. | PROGRAMMA’S: ANNULERING EN VERPLAATSING DOOR DE WEDERPARTIJ 1. De wederpartij kan het programma en daarmee de overeenkomst tot de 14e dag (exclusief) vóór de (eerste) cursusdag kosteloos annuleren. Indien annulering plaatsvindt tussen de 14e dag (inclusief) en de 7e dag (exclusief) vóór de (eerste) cursusdag, is de wederpartij 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. In geval van latere annulering blijft de wederpartij de volledige overeengekomen prijs verschuldigd. 2. Annulering dient schriftelijk te geschieden. De dag waarop de annuleringsverklaring van de wederpartij Dams bereikt, geldt als dag van annulering. 3. Verplaatsing door de wederpartij van een programma is slechts mogelijk na voorafgaand(e) overleg en goedkeuring van Dams. Verplaatsing door de wederpartij geldt als annulering van de overeenkomst en het tot stand brengen van een nieuwe overeenkomst, waarbij de annuleringsregeling van dit artikel overeenkomstige toepassing vindt, tenzij Dams beslist daarvan in het voordeel van de wederpartij af te wijken. ARTIKEL 6. | ANNULERING & VERPLAATSING VAN PROGRAMMA’S EN CURSUSDAGEN DOOR DAMS 1. Dams behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij onvoldoende deelnemers, overmacht of (onvoorziene) bijzondere omstandigheden een programma te annuleren. Waar mogelijk zal Dams de wederpartij een passend alternatief aanbieden. Op dezelfde gronden kan Dams programma’s en individuele cursusdagen verplaatsen. 2. In geval van annulering of verplaatsing als bedoeld in het vorige lid, doet Dams daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de wederpartij. De wederpartij kan de overeenkomst voor dat gedeelte waarop de annulering of verplaatsing betrekking heeft, slechts opzeggen indien nakoming op een nader vast te stellen alternatieve datum of locatie, alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, redelijkerwijs niet van de wederpartij kan worden gevergd. Van de wederpartij mag worden verlangd dat zij medewerking verleent aan de vaststelling van een alternatieve datum of locatie. 3. Voor door Dams in verband met een eventuele annulering door Dams als bedoeld in lid 1 of opzegging door de wederpartij als bedoeld in lid 2, reeds verleende en mogelijkerwijs nog te verlenen diensten, blijft de wederpartij de overeengekomen prijs naar evenredigheid van het genoten deel van de overeenkomst verschuldigd, tenzij aan deze diensten geen zelfstandige waarde toekomt. In verband met annulering of verplaatsing van cursusdagen of programma’s als bedoeld in dit artikel, maakt de wederpartij nimmer aanspraak op verdergaande schadevergoeding dan (gedeeltelijke) restitutie van de overeengekomen prijs. ARTIKEL 7. | VERKOOP EN LEVERING VAN PRODUCTEN 1. Levering van door Dams verkochte producten geschiedt op de uitdrukkelijk overeengekomen plaats en wijze, bij gebreke waarvan de producten zullen worden bezorgd op het door de wederpartij opgegeven afleveradres. 2. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen. 3. Dams behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de consument in verband met het recht van ontbinding in het kader van een overeenkomst op afstand, pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de consument in ontvangst is genomen. 4. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim in lid 8, nimmer gerechtigd te weigeren de producten in ontvangst te nemen en/of de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Dams verschuldigde bedragen te voldoen. 5. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, is Dams gerechtigd de producten voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Dams verschuldigde bedragen. De in verband met de niet-inontvangstname door de wederpartij zoals hier bedoeld, te maken extra kosten, zoals extra afleverkosten e.d., komen dan ook voor rekening van de wederpartij. Het bepaalde in het vorenstaande van dit lid laat onverlet dat het risico van verlies en beschadiging van de producten pas overgaat op de consument op het moment dat de producten door of namens de consument in ontvangst zijn genomen. 6. In het geval dat de wederpartij afname van de bestelde producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de wederpartij op eerste verzoek van Dams mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan 14 dagen na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. Dams is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs en de redelijke kosten voor opslag van de producten. Leveringstermijnen 7. Alle leveringstermijnen waartoe Dams zich jegens de wederpartij heeft verbonden, zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Dams mogelijk mede afhankelijk van de wederpartij of derden. Indien de niet tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan Dams toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 9 van deze algemene voorwaarden, worden de verplichtingen van Dams opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 9 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing. 8. Indien de niet tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Dams toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Dams niet eerder in dan nadat de wederpartij Dams schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Dams na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is. 9. Verzuim van Dams als gevolg van een aan Dams toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 8, biedt de wederpartij recht op ontbinding van de overeenkomst voor dat gedeelte waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding. Onderzoek, reclames en garantie 10. Dams levert de producten uitsluitend met de eventueel door de betreffende toeleverancier met de producten meegeleverde fabrieksgarantie. Behoudens het bepaalde in lid 13, is elke verdergaande vorm van garantie uitgesloten. 11. De wederpartij dient op het moment van leveren van de producten direct te (doen) onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoord(t)(en), dient daarvan onverwijld mededeling te worden gedaan aan Dams. Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken van de producten, dienen binnen twee werkdagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen een termijn van twee werkdagen nadat de wederpartij redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had behoren te zijn, schriftelijk bij Dams te worden ingediend. 12. Indien de wederpartij niet tijdig of niet overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid klaagt, vloeit er voor Dams uit een dergelijke klacht van de wederpartij geen enkele verplichting voort. 13. Een eventueel door Dams, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Dams kunnen doen gelden. 14. Het bepaalde in lid 11 laat de dwingende wettelijke klachttermijn voor consumenten onverlet, zoals geregeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek. 15. Ook indien de wederpartij tijdig en overeenkomstig het bepaalde in de vorige leden klaagt, blijft de verplichting van de wederpartij tot tijdige betaling bestaan, onverminderd de dwingende wettelijke rechten van consumenten ter zake. 16. Een aanspraak van de wederpartij op eventuele garantie of in verband met de stelling dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt indien de gebreken van de producten het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Dams toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen: gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, molestschade, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de eventuele gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Dams, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan de producten, waaronder mede begrepen reparaties welke niet met voorafgaande schriftelijke instemming van Dams zijn uitgevoerd. 17. Producten kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 8, nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dams worden geretourneerd. ARTIKEL 8. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de consument een overeenkomst op afstand tot 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen, geheel of gedeeltelijk ontbinden. 2. De consument heeft geen recht van ontbinding bij: a) de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; b) de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; c) een overeenkomst waarvoor het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. 3. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Dams aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Dams. Zo spoedig mogelijk nadat Dams in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Dams de ontbinding van de overeenkomst op afstand per e-mail bevestigen. 4. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met de te retourneren producten en de verpakking daarvan. De consument mag de betreffende producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument de producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen. 5. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de betreffende producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking retourneren aan het door Dams aan de consument daartoe bekendgemaakte retouradres. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening. Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de consument het verzoek bij Dams heeft ingediend de overeenkomst op afstand geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 6. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. Dams is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de reeds van de consument ontvangen betalingen. 7. Dams zal de van de consument ontvangen betaling minus eventuele waardevermindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits de betreffende producten door Dams zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten voor de heenzending naar de consument, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Dams niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Dams aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen. ARTIKEL 9. | OVERMACHT 1. Dams is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. 2. Indien en voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. 3. Indien Dams bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of nog slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst. 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking. ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING 1. Dams is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Dams ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Dams gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen heeft gesteld, dan wel hiertoe onmiddellijk overgaat. 3. Alle in verband met de eventuele opschorting en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst door Dams geleden schade, komt voor rekening van de wederpartij. 4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Dams uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht. 5. Indien Dams de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar. ARTIKEL 11. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN 1. Alle door Dams vermelde bedragen zijn exclusief btw, en in geval van de verkoop en levering van producten, exclusief bezorgkosten, met dien verstande dat voordat een overeenkomst wordt gesloten met een consument, Dams de door de consument verschuldigde bedragen evenwel (mede) inclusief btw en eventuele bijkomende kosten vermeldt. 2. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Dams aangewezen wijze en binnen de door Dams vermelde termijn. In geval van overboeking hanteert Dams een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar kan in individuele gevallen een kortere betalingstermijn hanteren. 3. Dams is te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen, met dien verstande dat Dams een consument in het kader van een consumentenkoop niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan de helft van de koopprijs. 4. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, wordt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente berekend indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument. 5. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij. ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 1. De deelname aan een programma is voor eigen risico van de wederpartij c.q. deelnemers. De wederpartij staat ervoor in dat zij c.q. de deelnemers tijdens het programma in goede gezondheid en fysiek en mentaal in staat zijn om het programma te volgen. Deelname aan het programma is geheel vrijwillig en volledig voor eigen verantwoording. Dams is ter zake in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk. 2. Dams is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan in verband met de inhoud van het door Dams verstrekte cursusmateriaal of de door Dams gegeven adviezen en/of instructies. Het gebruik van het cursusmateriaal, het toepassen van gegeven instructies en verstrekte adviezen, geschiedt geheel voor eigen rekening en risico. 3. Dams is nimmer aansprakelijk voor beschadiging en diefstal van persoonlijke bezittingen van de wederpartij of een deelnemer. 4. Dams is, behoudens voor zover de wet daaraan dwingend in de weg staat, niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden van wiens hulp Dams bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt. 5. Dams is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de wederpartij of een deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. 6. Dams draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een doen of nalaten van een deelnemer naar aanleiding van middels een programma door hem opgedane kennis en vaardigheden. Ter zake de resultaten door de wederpartij of enige deelnemer te behalen in verband met het volgen van een programma, verbindt Dams zich uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. 7. Dams is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Dams kan, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 9 van dit artikel, jegens de wederpartij slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade die de wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Dams in de nakoming van de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Dams aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Dams toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 8. Mocht Dams jegens de wederpartij aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is Dams te allen tijde gerechtigd deze schade te herstellen. De wederpartij dient Dams daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan alle aansprakelijkheid van Dams ter zake vervalt. 9. De aansprakelijkheid van Dams is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Dams betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Dams nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval krachtens de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Dams daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Dams dat krachtens die verzekering toepassing vindt. 10. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Dams, zal de wederpartij Dams vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van overeenkomsten door Dams. 11. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, verjaren alle rechtsvorderingen en verweren jegens Dams door verloop van één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren. 12. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met de stelling dat de door Dams verleende diensten in het kader van een programma niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt indien van de tekortkoming niet binnen zeven dagen na ontdekking daarvan, althans het redelijkerwijs kunnen ontdekken daarvan, schriftelijk mededeling is gedaan aan Dams. 13. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. 14. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Dams. ARTIKEL 13. | EIGENDOMSVOORBEHOUD 1. Alle door Dams geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de wederpartij al haar verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. 2. Het is de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Dams hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. 4. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Dams en de eventueel door Dams aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Dams is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. 5. Als de wederpartij, nadat de producten door Dams aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt. ARTIKEL 14. | ALGEMEEN KLACHTBELEID 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen schriftelijk te worden ingediend bij Dams. 2. Bij Dams ingediende klachten worden binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van zeven dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 3. Indien een klacht, in het kader van een overeenkomst op afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/). ARTIKEL 15. | INTELLECTUELE EIGENDOM 1. Dams behoudt zich het auteursrecht en overige rechten van intellectuele eigendom voor op de door hem ter beschikking gestelde zaken, (cursus)materialen en overige, in welke vorm dan ook, verstrekte informatie. 2. De wederpartij c.q. deelnemers zullen de in lid 1 bedoelde goederen niet verveelvoudigen of kenbaar maken aan derden, behoudens normaal gebruik in verband met het doel waarvoor deze goederen aan hen beschikbaar zijn gesteld. 3. Een inbreuk op het bepaalde in dit artikel verplicht de inbreukmakende partij tot vergoeding van de schade die Dams dientengevolge lijdt. ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN 1. Dams is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, met dien verstande dat de wijzigingen geen betrekking hebben op een reeds tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. 2. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 3. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. 4. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Dams aangewezen om van gerechtelijke geschillen tussen partijen kennis te nemen. 5. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.